Odbierz nawet 1500 złotych już w 4 minuty na 4 miesiące


100% online

Kwota pożyczki

Kredytodawca:

Provema Sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323, kapitał zakładowy w wysokości 400 000 zł wpłacony w całości, posługująca się numerem NIP 9542752698, REGON 360607192

Adres:

ul. Konduktorska, 33, 40-155, Katowice

Numer telefonu:

Biuro obsługi klienta: +48 32 700 77 11

Adres poczty elektronicznej:

provema@provema.pl

Numer faksu:

nie dotyczy

Adres strony internetowej:

www.provemacredit.pl

Pośrednik kredytowy: *

nie dotyczy

Adres:

nie dotyczy

Numer telefonu:

nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

nie dotyczy

Numer faksu:

nie dotyczy

Adres strony internetowej:

nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

{kwota}

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata Pożyczki następuje na rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokona opłaty rejestracyjnej, niezwłocznie nie później niż w terminie 48h po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki.

W zależności od banku, płatność może zostać zaksięgowana na koncie Pożyczkobiorcy w późniejszym okresie, co jest uzależnione od terminów księgowania płatności wyznaczonych przez dany bank pożyczkobiorcy.

Czas obowiązywania umowy

Umowa pożyczki została zawarta na czas określony do dnia {termin_zwrotu_pozyczki}

Spłata będzie dokonywana przez okres 4 (czterech miesięcy) w równych ratach miesięcznych

Zasady i terminy spłaty kredytu

Spłata Pożyczki będzie odbywać się na następujących warunkach:

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi opłatami i prowizjami w łącznej kwocie zł w Terminie Spłaty Pożyczki, tj. do dnia na poniższy numer rachunku bankowego:
Santander Bank: 68 1090 2851 0000 0001 3694 3390

Pożyczka będzie spłacana zgodnie z Harmonogramem spłat, zawierającym daty płatności i wysokość poszczególnych rat.

Wszelkie kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będą zaliczane na poczet zobowiązań Pożyczkobiorcy ustalonych w Umowie w następującej kolejności:

a) Prowizja;

b) Odsetki za opóźnienie;

c) Odsetki;

d) Kapitał Pożyczki;

Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania od Pożyczkodawcy harmonogramu spłaty Pożyczki, na swój wniosek, bezpłatnie, przez cały okres obowiązywania umowy.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

{kwota_do_splaty}

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta została obliczona przy założeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim), że całkowita kwota udzielana jest na okres 4 miesięcy, zostanie wypłacona od razu w całości, w najwcześniejszym terminie przewidzianym w Umowie, a ostatnia płatność dokonana przez Konsumenta pokrywa ewentualny kapitał do spłaty i pozostałe koszty.

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności *

Nie dotyczy

-opis towaru lub usługi:

Nie dotyczy

-cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu *

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie *

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

RSO = 7.20 %

Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 2 1 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie przekazana konsumentowi na adres e-mail, na internetowym koncie klienta założonym na Stronie Internetowej lub na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie lub za pośrednictwem poczty.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.

RRSO udzielonej Panu/Pani Pożyczki w wysokości zł na czas dni wynosi:

{rrso}

Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi _______%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) , całkowita kwota do zapłaty ______ zł, oprocentowanie stałe ________%, całkowity koszt kredytu ________zł (w tym: prowizja ________zł, odsetki ________zł), miesięczna rata wynosi ________zł.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy.

Nie dotyczy


 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt *

Prowizja {prowizja} w kwocie zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z kart kredytowych*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Konsument obowiązany jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 zł na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy, w celu weryfikacji danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany warunków Umowy oraz załączników do Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy w zakresie czynności związanych z Umową,

 2. zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy i których wprowadzenie okaże się konieczne do sprawnego funkcjonowania obowiązujących u Pożyczkodawcy rozwiązań technicznych, technologicznych oraz w systemie informatycznym,

 3. wprowadzenia nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Pożyczkodawcę,

 4. w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy lub instytucje państwowe, w szczególności organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla Pożyczkodawcy obowiązek zmiany Umowy,

 5. zmiany poziomu inflacji, rozumianej jako zmiana, któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny miesięczny, kwartalny lub roczny okres,

 6. zmiany stawek opodatkowania lub wprowadzenia nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym,

 7. zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 1 % w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym miesięcznym, kwartalnym lub rocznym okresie.

Pożyczkodawca wskaże każdorazowo Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną proponowane zmiany (wraz z nowym tekstem Umowy) oraz powiadomi o dacie wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy w formie pisemnej zmienioną Umowę. Zmiany w Umowie wchodzą w życie, jeśli Pożyczkobiorca przed wejściem w życie zmian nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Jeżeli wprowadzona przez Pożyczkodawcę modyfikacja do Umowy będzie wiązała się ze zmianą jakichkolwiek prowizji, bądź opłat przyjętych w Umowie, wartość tych prowizji i opłat ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu po zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwiększenie lub zmniejszenie opłat nastąpi o wartość, o jaką uległy zmianie wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest zmiana.

Za zmianę Umowy nie uważa się takich jej modyfikacji, które mają charakter jedynie stylistyczny bądź terminologiczny, jeżeli modyfikacje te nie wpływają na prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy, a także modyfikacji polegających jedynie na zmianie danych teleadresowych bądź rejestrowych Pożyczkodawcy oraz danych osobowych bądź korespondencyjnych Pożyczkobiorcy.

Zmiany postanowień Umowy lub załączników do Umowy nie wpływają na warunki poszczególnej Pożyczki udzielonej przed datą wejścia w życie ww. zmian.

Opłaty notarialne *

Nie dotyczy

Skutek braku płatności

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (11.2% wartość na dzień 09.04.2020).

Stopa odsetek za opóźnienie stanowi dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Stopa odsetek karnych mająca zastosowanie dla danej Wypłaty wskazana jest w Tabeli Kosztów obowiązującej w dniu danej Wypłaty oraz w Potwierdzeniu Wypłaty. Zmiana stopy odsetek karnych następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Zgodnie z Umową Pożyczki, w przypadku spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do poniesienia żadnych dodatkowych kosztów.

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

W celu oceny ryzyka kredytowego zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

 1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,

 2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

 3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

 4. Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr

 5. Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A.

 6. Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.

 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Pożyczki

Czas obowiązywania formularza *

Niniejsza informacja zachowuje ważność Przez okres 24 h, licząc od momentu jego otrzymania

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca:*

Provema Sp. z o.o.

Adres:

ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice

Numer telefonu:

Biuro obsługi klienta: +48 32 700 77 11

Adres poczty elektronicznej:

provema@provema.pl

Numer faksu:

nie dotyczy

Adres strony internetowej:*

www.provemacredit.pl

Rejestr *

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy *

 1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Na skutek odstąpienia Umowa wygasa.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie na adres siedziby Pożyczkodawcy wskazany w niniejszej Umowie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres provema@provema.pl ).

 3. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej zwrotu w związku z odstąpieniem od Umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca nie przekazuje Pożyczkodawcy żadnych innych opłat, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 

 5. W celu odstąpienia od Umowy należy przesłać na adres Pożyczkodawcy wskazanym w Umowie (lub za pośrednictwem e-maila)   "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki ratalnej zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik numer 2 do Umowy.

 6. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej Pożyczki niezwłocznie, nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30-go dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki i wynosi:
  a) 0,32 gr/dziennie – gdy Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 1500,00 PLN;
  b) 0,30 gr/dziennie – gdy Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 1400,00 PLN;
  c) 0,28 gr/dziennie – gdy Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 1300,00 PLN; 

Wybór prawa właściwego *

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego *

Polskie

Język umowy *

W okresie obowiązywania umowy o kredyt będziemy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

 


 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
 2. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Klienta, a w przypadku, gdy pozew składany jest wobec Pożyczkodawcy, właściwym miejscowo jest także sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.
 3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy mogą zostać rozpatrzone także przez mediatora, który zostanie powołany w trybie przepisów ustawy – kodeks postępowania cywilnego. Mediacja może być prowadzona także za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich oraz właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
 4. Pożyczkobiorca może również wystąpić do Rzecznika Finansowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku – o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, można złożyć swoją skargę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Męczy Cię studiowanie skomplikowanych umów, w których poukrywane są zasadzki? Nas też! Działamy zgodnie z zasadami fair-play.

 

Brak ukrytych kosztów

Zaskoczyły Cię kiedyś ukryte koszty? U nas Ci to nie grozi! Całe koszty poznasz przed podjęciem pożyczki.

 

Do 1500 zł

Nawet 1500 zł na 4 miesięce możesz otrzymać bezpośrednio na swoje konto bankowe, bez wychodzenia z domu!

 

60 tys. pożyczek

Stoi za nami wieloletnie doświadczenie i zaufanie tysięcy klientów.

Pożyczka online - sprawdź jakie to proste

 • Kwota

  od 1300 do 1500 zł na okres 4 miesiący

 • Formularz

  uzupełnij prosty formularz osobowy

 • Weryfikacja

  wykonaj szybką weryfikację online

 • Decyzja

  wypłata pożyczki na Twoje konto

Umowa czyli proste zasady
Twoje bezpieczeństwo

 • Możliwość rezygnacji z umowy w każdej chwili
 • 1 aktywna pożyczka w tym samym czasie
 • Terminowa spłata = możliwość kolejnej pożyczki
 • Nieterminowa spłata = odsetki w wysokości 11.2%
 • Niespłacona pożyczka skutkuje przekazaniem do działu windykacji
 • Monitoring pożyczek przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wszystkie informacje dotyczące Twojej pożyczki są bezpłatnie dostępne w Panelu Klienta
 • Rzetelna informacja o pozostałej kwocie do spłaty przed upływem terminu pożyczki
Zobacz umowę pożyczki
5
Lata doświadczenia
4
Minuty do wypłaty środków
242121
Klientów
505590
Złożonych wniosków

Mamy odpowiedzi na Twoje pytania

Tak. Pożyczkę możesz spłacić w każdej chwili

Nie. Pożyczka jest spłacana w ratach. Jeśli masz problemy z terminową spłatą poinformuj nas o tym

Nie wymagamy żadnych dokumentów. Jedynie, musimy zweryfikować Twoje konto bankowe poprzez przelew, który musisz do nas wykonać.

Oczywiście, że tak jeśli weryfikacja Twojej zdolności kredytowej przebiegnie prawidłowo.

Na Twój adres e-mail wysłaliśmy numer konta i kwotę do spłaty. Identyczne informacje uzyskasz logując się na swój panel.

Kilka dni przed spłatą pożyczki wyślemy sms i e-mail o zbliżającym się dniu spłaty.

90% transakcji odbywa się w 6 minutu. Jednak może zdarzyć się opóźnienie, wynikające z przerwy w działaniu systemu. Wszystkie wnioski złożone w godzinach 8-18 są rozpatrywane do 6 minut. Poza godzinami pracy systemu czas ten się wydłuża.

Wielokrotnie, ale pod warunkiem spłaty poprzedniej.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami

 

provema@provema.pl

lub

 

32 700 77 11

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

Co mówią o nas nasi klienci

Polecam firmę


Złożyłam wniosek i otrzymałam pieniądze w 15 minut.

Super !!!


Dobrze mieć skąd pożyczyć pieniądze - bez zbędnego gadania i problemów. :-)

Minimum formalności


Byłam w podróży i załatwiłam pieniądze siedząc na dworcu - polecam!

O nas

Informacje:

 • Polska firma udzielająca szybkich i bezpiecznych pożyczek online
 • Siedziba firmy znajduje się w Katowicach ul. Konduktorska 33
 • Posiadamy certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

Nasza oferta:

 • Kwota pożyczki: od 1300 do 1500 zł
 • Spłata 4 rat w całości online bez zaświadczeń o dochodach
 • Szybka decyzja i wypłata pieniędzy - minimum formalności
 • Brak ukrytych kosztów

Wspieramy:

 • Szlachetna Paczka
 • Złombol The Charity Rally
 • Masakrator Run

Gdzie nas zobaczysz:

 • Silesia Marathon
 • Bieg Rzeźnika
 • Dream Jump i wiele więcej...
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej